අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මඝ නම් මානවකයෙකු වී මෙත් කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා දී ගුණධර්මයන් සම්පූර්න කරමින් මනුලොව දී පුරන ලද අසම සම වත් පුරුදු කරමින් සත්පුරුෂ ගුණ පුරන්නට, දෙව් මිනිසුන්ගේ පැහැදීම ලබන්නට, මෙලොව පරලොව සැප ලබන්නට, සුරලොව සත්පුරුෂයන් අතර උපදින්නට පුරනා පුණ්‍ය ප්‍රතිපදාවයි…

Read more

තාවතිංස යාත්‍රා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘති

තාවතිංස යාත්‍රා සංවිධානය මගින් ඉකුත් වසරක කාලයක් තුල සිදු කරන්නට යෙදුන වැඩසටහන්

Recently Registered

All members
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile