තාවතිංස යාත්‍රා මූලස්ථානය

මහමෙව්නාව බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරය 128/1 නව නුවර පාර, පිට්ටුගල, මාලඹේ

Follow Thawathinsa Yathra On Social Media

එක්වන්න අප හා

නමෝ බුද්ධාය…!