දන්සල, ගිලානෝපස්ථාන පූජාව සහ අසිරිමත් ශ්‍රී පාද වන්දනාව

තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානය මගින් පසුගිය මාර්තු 04 සහ 05 වන දිනයන්හි සිරිපා කරුණා කිරීමට පැමිණෙන සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් පොල් රොටි, ගිලන්පස ආදියෙන් සංග්‍රහ කරමින් ද සැදැහැවතුන්ගේ ගමන් පහසුවට හැරමිටි පූජා කරමින් ද  මහාමේඝ පුවත්පත ධර්මදානයක් වශයෙන් ලබා දෙමින්ද දන්සලක් පවත්වන්නට යෙදුණු අතර මීට සමගාමීව වන්දනාවේ පැමිණෙන සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් ගිලානෝපස්ථාන පූජාවක් ද පැවත්වූයෙමු.
මේ තුළින් රැුස්කළ සියළු පින් සක්දෙවිදුන් සුමන සමන් දෙවිදුන් ඇතුළු සියළු දෙවිවරුන් හට අනුමෝදන් වෙත්වා.... සංසාර දුකින් නිදහස්වීම පිණිසම මේ පින් උපකාර වෙත්වා...
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ සහ මහමෙව්නාව තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානයේ නිර්මාතෘ වන පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤණානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියළු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත්,
සංවිධාන කටයුතු සිදුකළ මහමෙව්නාව තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානයේ මූලස්ථානය වන මාළඹේ පිට්ටුගල මහමෙව්නාව බුදුපසේබුදු අරහන්තක මහාවිහාරයේ තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානය හා සම්බන්ධ සියළු ම සාමාජික සාමාජිකාවන් හටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා....
දැකබලා සතුටු වන සියළු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා.. සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිසම මේ පින් උපකාර වෙත්වා....