විල්ගම්වෙහෙර ශ‍්‍රම පූජා

අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා සුපිහිටි විල්ගම් වෙහෙර ස්ථූප රාජයාණන් වහන්සේ උදෙසා පවත්වන්නට යෙදුණු ශ‍්‍රමදාන පූජාව පසුගිය 17 සහ 18 යන දිනයන්හී තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානය මගින් සිදුකරන්නට යෙදුණි.... මේ තුළින් රැස්කළ සියළු පින් සක් දෙවිදුන් ප‍්‍රධාන සියළු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා.... තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානයේ නිර්මාතෘ වන පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියළු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් තාවතිංස යාත‍්‍රා සංවිධානයේ සාමාජික සාමාජික සියළු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සසර දුකින් නිදහස්වීම පිණිස මේ පින් උපකාර වෙත්වා.....


Location