සැබවින්ම තාවතිංස යාත්‍රා යනු කුමක්ද?

පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් තාවතිංස යාත්‍රා සංවිධානය හඳුන්වාදෙමින් කරන ලද ධර්ම දේශනය.